Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/
A A A

Rejonizacja obiektów szklarniowych

 

 

Rejonizacja produkcji szklarniowej jest pojęciem, które do­tychczas nie było zbyt często brane pod uwagę w rozwoju uprawy roślin ogrodniczych pod szkłem i pod folią. Polska nie jest wprawdzie krajem wielkim, jednak występują na jej tere­nie stosunkowo duże różnice w warunkach klimatycznych. Od­nosi się to zarówno do sumy energii promienistej, do tempera­tur występujących w sezonie ogrzewczym, jak i do intensywno­ści opadów śnieżnych, czy wiatrów.

Wszystkie wymienione czynniki rzutują tak na wydajność jak i na koszty produkcji, a głównie na zużycie paliwa. Dlatego też rejonizacja produkcji szklarniowej powinna stać się nie tyl­ko hasłem, lecz i wynikiem racjonalnego podejścia do bezpo­średniej jak i społecznej oceny produkowanych pod szkłem warzyw i kwiatów. Holandia jest krajem wielokrotnie mniej­szym od Polski, powierzchnię szklarni ma czterokrotnie większą naszej, lecz w tym kraju przodującym na świecie w pro­dukcji szklarniowej tylko tam buduje się szklarnie, gdzie wa­runki klimatyczne są najkorzystniejsze, mimo że różnice klima­tyczne są pomiędzy poszczególnymi rejonami bardzo niewielkie